Дописник „Сведока“ из Будимпеште добио награду за допринос промоцији српске културе и развијању пријатељских односа међу народима

„Светозар Милетић“ за Властимира Вујића

Удружење Срба у Словачкој доделило је награду Властимиру Вујићу у знак захвалнсти за рад на промоцији српске културе и веза међу народима на простору Вишеградске четворке

Награда је доељена у Амбасади Србије у Будимпешти
Медаља и плакета
Властимир Вујић

„Svedok“ se bavi političkim, ekonomskim i društvenim dešavanjima u Srbiji i u svetu. Od maja 1996. do marta 2020. Svedok je izlazio u štampanom izdanju.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store