Kako imućne arapske zemlje preko sporta osvajaju svet

Modernizacija i novac važniji od ljudskih prava

Poslednjih godina, sve tri bliskoistočne države uložile su velika sredstva u domaćinstvo sportskih događaja, koji su od globalnog interesa

Svi fudbalski stadionu u Kataru, domaćinu SP 2022. godine, biće hermetički zatvoreni, klimatizovani, sa digitalno konektovanim svakim sedištem za gledaoce

Primer sustizanja: Katar

Ujedinjeni Arapski Emirati

Povratak Saudijske Arabije

Sport, ipak, nije sve: senka zbog labavog stanja ljudskih prava

„Svedok“ se bavi političkim, ekonomskim i društvenim dešavanjima u Srbiji i u svetu. Od maja 1996. do marta 2020. Svedok je izlazio u štampanom izdanju.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store