Ekološki pokreti i izazovi politike:

Monopol bavljenja politikom

U našem društvu se javlja stalno pravdanje da se težnja za okupljanje oko neke društvene inicijative ili organizovanje protesta ne nalazi u sferi politike, jer je ona rezervisana samo za Srpsku naprednu stranku

„Svedok“ se bavi političkim, ekonomskim i društvenim dešavanjima u Srbiji i u svetu. Od maja 1996. do marta 2020. Svedok je izlazio u štampanom izdanju.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store