INTERVJU: Dragan Todorović, nekadašnji predsednik Odbora za bezbednost Skupštine Srbije, o tajnim prisluškivanjima, akcijama SDB „Mačva“, „Kaktus“, „Šumadija“, u kojoj je prisluškivano 40-tak ljudi, političara, policajaca, novinara, advokata

Od „Mačve“, „Kaktusa“ i „Šumadije“ do Dijane Hrkalović

Ko želi da razume šta se dešava u vezi sa aferama koje sada drmaju Srbiju, trebalo bi da pročita naredne redove

Dragan Todorović (izvor: mc.rs)

„Svedok“ se bavi političkim, ekonomskim i društvenim dešavanjima u Srbiji i u svetu. Od maja 1996. do marta 2020. Svedok je izlazio u štampanom izdanju.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store